0879 580 864

Политика за лични данни

Данни за Администратора

Кои сме ние?
Туристическа агенция "Рандеву" е лицензиран туристически агент. Агенцията предлага културно-познавателни туристически програми, екскурзии, почивки, конгресни и семинарни пътувания и пътнически услуги.Предлага богат и разнообразен продукт, задоволяващ най–широк спектър от интереси.
Данни за контакт с РАНДЕВУ ЕООД:
Местоположение:
Република България
Адрес: гр. Добрич, ул. "Димитър Петков"5
Телефон: +359 58 601 761
Ел. поща: randevu_travel@abv.bg
Интернет страница: www.randevutravel.com
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
Ел: info.randevutravel@gmail.com

Обща информация
Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни на туристи и кандидати за работа, както и за правата на тези лица във връзка със защитата на техните лични данни.
" Рандеву " ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

" Рандеву " ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• заоносъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
• свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
• обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.
Данни, които обработваме
Основните категории данни, които обработваме са:
• Лична информация – собствено име, презиме и фамилия, дата на раждане, ЕГН, месторождение, номер на лична карта и задграничен паспорт, при нужда както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.
• Информация за образователна подготовка – образователна степен, допълнителна квалификация и др.
• Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които сте работили, упражняване на свободни професии и др.
Във връзка със специфични изисквания за встъпване в трудово правоотношение е възможно обработване на специални категории данни като данни за здравословното състояние, както и лични данни, свързани с присъди.
Цели на обработването и правни основания
Целта на обработването на лична информация е сключване на договор за предоставяне на туристическа услуга.
Целта на обработване на горепосочените данни е да се прецени дали лицето е подходящо за длъжността, за която кандидатства.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
" Рандеву " ЕООД ще съхранява лични данни на участниците в процедури по подбор на персонала, както и участници в туристически програми в законоустановените срокове.

Източник на данните
Информацията, с която разполагаме ни се предоставя от лицата лично.
На кого предоставяме Вашите лични данни?
Като правило ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук.
Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако по закон сме задължени да го направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение.
Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни
При отпадане на необходимостта от съхранението им, ние ще унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне, личните Ви данни.
Вашите права като субект на данните
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:
• имате право да поискате копие от Вашите лични данни от " Рандеву " ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
• имате право да поискате от " Рандеву " ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
• имате право да поискате от " Рандеву " ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
o когато сте оттеглил своето съгласие;
o когато сте възразил срещу обработването,
o когато обработването е незаконосъобразно;
o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
o при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
• имате право да поискате от РАНДЕВУ ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
• имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
• имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (не поискани рекламни съобщения);
• имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
• имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
• при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
Осъществява се с цел изпълнение на задължения по сключени договори.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез " Рандеву " ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на " Рандеву " ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.
Политика за защита на личните данни
" Рандеву " ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
" Рандеву " ЕООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.
" Рандеву " ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
- има изрично съгласие на клиента;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и " Рандеву " ЕООД с– авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.